در این برنامه استاد رحیم پور سخنرانی موضوعی خود را پیرامون مسئله عفاف و حجاب و با عنوان «عفاف و حجاب و هویت انسانی» ایراد می کند.