زينب ابوطالبي مجري اين برنامه به گفت وگو با خانم مهناز گلرخي همسر شهيد حسن عبدالرضا به گفت وگو مي پردازد.

مهناز و حسن شهريورماه سال 1361 با هم ازدواج كردند و زندگي مشتركشان تا زمان شهادت حسن يعني دوم مهرماه سال 1363 به طول انجاميد.

حالا مهناز مانده و هزاران خاطره از زندگي شيرين دو ساله با حسن كه در اين برنامه به شرح برخي از آن ها مي پردازد.

آخرین فیلمها